fbpx
logo-lumiere-cinema-01

Algemene voorwaarden Cartoon's

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen voor niet-beroepsmatige doeleinden van Tickets via de Website.

1. Tickets

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op aankopen van bioscooptickets via het online ticketing platform van Cartoon’s (hierna “Tickets”).

2. Website

“Website” slaat op de website www.cinemacartoons.com en de websites die deel uitmaken van deze website, waaronder ook de website van het online ticketing platform van Cartoon’s (Z-tickets).

3. Cartoon’s

Stadsbioscoop Cartoons BVBA is een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hof ter Mere 28, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BTW BE 0541.850.512.

Cartoon’ is gevestigd te Kaasstraat 4-6, 2000 Antwerpen.

Bij klachten, vragen of problemen betreffende de aankoop van Tickets, kan u Cartoon’s als volgt bereiken:

E-mail info@lumiere-antwerpen.be

Telefoon +32 3 500 51 15

4. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Tickets aankoopt via de Website.

Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd of vertegenwoordiger.

5. Productinformatie

Cartoon’s stelt op haar Website alle nodige informatie ter beschikking betreffende de Tickets, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programmatie informatie bij de aankoop van de Tickets, en de geldigheidsduur en andere gerelateerde gebruiksvoorwaarden. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website. Informatie betreffende het gebruik van Tickets kan ook worden meegedeeld in het aankoop- en toegangsbewijs dat de Klant ontvangt.

Elk gebruik van de Tickets is bovendien onderworpen aan het huishoudelijk reglement van Cartoon’s.

6. Verkoopproces

De Klant kan de Tickets aankopen op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Tickets en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoop- en toegangsbewijs en de elektronische aflevering van de Tickets. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van Tickets houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

7. Betaling

De Tickets kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website ter beschikking worden gesteld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan Cartoon’s.

Indien de Klant in aanmerking komt voor een verminderd tarief, zoals gecommuniceerd op de Website, is Cartoon’s gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht van de Klant op verminderd tarief te verifiëren.

Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Cartoon’s behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

8. Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de Website, gebeurt de levering van de Tickets steeds op elektronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van een aankoop- en toegangsbewijs naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt voor de ontvangst van de Tickets. Het risico op verlies van Tickets die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de Klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de Klant.

De Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij Cartoon’s contacteren op het e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden.

Elke aankoopbevestiging van Tickets bevat een toegangsbewijs met de toegangscode die de Klant recht geeft op ontvangst in Cartoon’s. De Klant is verplicht om dit toegangsbewijs af te drukken vooraleer hij zich naar Cartoon’s begeeft. Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot de filmzaal.

Elk toegangsbewijs is uniek, mag noch gewijzigd of gekopieerd worden en is, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld, slechts eenmaal bruikbaar.

9. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van Tickets en dus de reservatie van plaatsen voor een specifieke filmvoorstelling of voor een speciaal evenement beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht. Tickets zijn evenmin omruilbaar.

10. Aansprakelijkheid

Cartoon’s garandeert dat de Tickets de eigenschappen hebben die werden vermeld op de Website. Bij de aankoop van Tickets wordt de beschikbaarheid van plaatsen voor de door de Klant gekozen filmvoorstelling in real time weergegeven op de Website. Cartoon’s garandeert niet dat de filmprogrammatie gedurende een bepaalde termijn ongewijzigd blijft.

Slechts in geval van technische storingen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte Tickets niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres of een onverwachte annulering van de voorstelling waarvoor Tickets werden besteld, zal Cartoon’s overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Tickets binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

De aansprakelijkheid van Cartoon’s is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Tickets.

De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Tickets of eigenschappen van de Tickets (zoals soort Ticket, filmkeuze, plaats van voorstelling, uur voorstelling of gereserveerde zetels). De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Tickets, zoals verlies, diefstal, het niet tijdig gebruiken van Tickets, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de Klant gebruik maken van de Tickets, of voor elk onwettig gebruik van de Tickets.

11. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft Cartoon’s een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van Lumière Groep NV, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0543.383.013.

U kan uw recht op weigering van gebruik voor direct marketing, alsook uw recht op toegang, controle, verbetering en schrapping uitoefenen door het verzenden van een e-mail naar Lumière Groep op privacy@lumiere.be of per brief aan Lumière Groep NV, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

U kan ons privacybeleid nalezen in onze privacy policy.

12. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Cartoon’s behoudt het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.

De Klant kan de van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de Website.

13. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De aankoop van Tickets via het online ticketing systeem van Cartoon’s wordt beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken te Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen.